History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
داف نیوز | با افشین نریمان و آرتین پرتویان
June 08, 2019 04:55 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۰ ـ توصیه‌های آرنولد برای موفقیت
June 07, 2019 05:36 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۰ ـ توصیه‌های آرنولد برای موفقیت
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
آدینه | ۱۷ خرداد | ۲۵۷۸

دکتر زرتشت ستوده | بازگشت به ریشه ها
June 07, 2019 01:22 PM PDT
itunes pic

 
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۹ ـ اعتیاد به سکس | پنج بار در روز هم کافی نبود
June 06, 2019 07:15 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۹ ـ اعتیاد به سکس | پنج بار در روز هم کافی نبود
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
پنجشنبه | ۱۶ خرداد | ۲۵۷۸

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۸ ـ سی سال رهزنی و...!!؟
June 05, 2019 05:29 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۸ ـ سی سال رهزنی و...!!؟
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
چهارشنبه | ۱۵ خرداد | ۲۵۷۸

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۷ ـ پیام تیم حاج اوبامبا به جُمزوریِ اسهالی
June 04, 2019 05:20 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۷ ـ پیام تیم حاج اوبامبا به جُمزوریِ اسهالی
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
سه شنبه | ۱۴ خرداد | ۲۵۷۸

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۶ ـ ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال کشور؟
June 03, 2019 05:17 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۶ ـ ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال کشور؟
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
دوشنبه | ۱۳ خرداد | ۲۵۷۸

گذری در تاریخ | خسرو فروهر افشین نریمان | قسمت دوازدهم
June 02, 2019 01:48 PM PDT
itunes pic

 
داف نیوز | با افشین نریمان و آرتین پرتویان
June 01, 2019 03:25 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۵ ـ آخرین روز قدس جمهوری اسهالی
May 31, 2019 05:48 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۳۵ ـ آخرین روز قدس جمهوری اسهالی
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
آدینه | ۱۰ خرداد | ۲۵۷۸

Previous Page  |  Next Page