History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
اپیزود ۲۱۹۲ طنز غیر رادیوئی | فحش رو که بندازی
February 27, 2020 05:26 PM PST
itunes pic

اپیزود ۲۱۹۲ طنز غیر رادیوئی | فحش رو که بندازی...
پنجشنبه | ۸ اسفند | ۲۵۷۸
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات ـ #رادیو #شمرون

اپیزود ۲۱۹۱ طنز غیر رادیوئی | شاید روزی ما هم مزه آزادی را بچشیم
February 26, 2020 05:10 PM PST
itunes pic

اپیزود ۲۱۹۱ طنز غیر رادیوئی | شاید روزی ما هم مزه آزادی را بچشیم
چهارشنبه | ۷ اسفند | ۲۵۷۸
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات ـ #رادیو #شمرون

گزارشی گمان شکن | از عربده کشی های فرخ نگهدار, یادی از دلقک بازی های حسینی | با خسرو فروهر
February 26, 2020 10:50 AM PST
itunes pic

 
اپیزود ۲۱۸۹ طنز غیر رادیوئی | چرا به ایرانی ها ماسک نمیدهند؟
February 25, 2020 05:09 PM PST
itunes pic

اپیزود ۲۱۸۹ طنز غیر رادیوئی | چرا به ایرانی ها ماسک نمیدهند؟
سه شنبه | ۶ اسفند | ۲۵۷۸
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات ـ #رادیو #شمرون

اپیزود ۲۱۸۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
February 24, 2020 05:13 PM PST
itunes pic

اپیزود ۲۱۸۹ طنز غیر رادیوئی | بهمراه امید امیدوار
دوشنبه | ۵ اسفند | ۲۵۷۸
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات ـ #رادیو #شمرون

انقلاب گسستگی، از دایره تا زمان کوانتمی | دکتر خسروانی
February 23, 2020 05:16 PM PST
itunes pic

 
اپیزود ۲۱۸۸ طنز غیر رادیوئی | ماجرای آخوند خانوم باز چیست؟
February 21, 2020 05:15 PM PST
itunes pic

اپیزود ۲۱۸۸ طنز غیر رادیوئی | ماجرای آخوند خانوم باز چیست؟
آدینه | ۲ اسفند | ۲۵۷۸
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات ـ #رادیو #شمرون

اپیزود ۲۱۸۷ طنز غیر رادیوئی | پنهان‌کاری مقامات، بی‌اعتمادی مردم
February 20, 2020 05:16 PM PST
itunes pic

اپیزود ۲۱۸۷ طنز غیر رادیوئی | پنهان‌کاری مقامات، بی‌اعتمادی مردم
پنجشنبه | ۱ اسفند | ۲۵۷۸
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات ـ #رادیو #شمرون

اپیزود ۲۱۸۶ طنز غیر رادیوئی | اینگونه مردم را به زور به خیابان میاورند
February 19, 2020 05:24 PM PST
itunes pic

اپیزود ۲۱۸۶ طنز غیر رادیوئی | اینگونه مردم را به زور به خیابان میاورند
چهارشنبه | ۳۰ بهمن | ۲۵۷۸
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات ـ #رادیو #شمرون

اپیزود ۲۱۸۵ طنز غیر رادیوئی | وزارت نفت ایران به نان شب هم محتاج است
February 18, 2020 05:23 PM PST
itunes pic

اپیزود ۲۱۸۵ طنز غیر رادیوئی | وزارت نفت ایران به نان شب هم محتاج است
سه شنبه | ۲۹ بهمن | ۲۵۷۸
#هجونامه #سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و #ضدآخوند و #خرافات ـ #رادیو #شمرون

Next Page