History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
گذری در تاریخ | خسرو فروهر افشین نریمان | قسمت چهاردهم
June 16, 2019 01:26 PM PDT
itunes pic

 
داف نیوز | با افشین نریمان و آرتین پرتویان
June 15, 2019 03:50 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۵ ـ مردم امید خود را از دست داده اند
June 14, 2019 05:49 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۵ ـ مردم امید خود را از دست داده اند
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
آدینه | ۲۴ خرداد | ۲۵۷۸

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۴ ـ نخست وزیر ژاپن: این علامت حاکم بزرگه
June 13, 2019 05:46 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۴ ـ نخست وزیر ژاپن: این علامت حاکم بزرگه
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
پنجشنبه | ۲۳ خرداد | ۲۵۷۸

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۳ ـ فکر دیگران را براحتی بخوانید
June 12, 2019 05:39 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۳ ـ فکر دیگران را براحتی بخوانید
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
چهارشنبه | ۲۲ خرداد | ۲۵۷۸

گزارشی گمان شکن | شاهدخت نور پهلوی و پهلوی ستیزی سبز و سرخ
June 12, 2019 10:32 AM PDT
itunes pic

 
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۲ ـ دلایل اینکه یک نفر در صورت مجرد بودن شادتر خواهد بود
June 11, 2019 05:38 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۲ ـ دلایل اینکه یک نفر در صورت مجرد بودن شادتر خواهد بود
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
سه شنبه | ۲۱ خرداد | ۲۵۷۸

فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۱ ـ آمریکایی ها برای روابط ما مزاحمت ایجاد نکنند
June 10, 2019 05:30 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..
فصل ۱۱ ـ برنامه ۲۰۴۱ ـ آمریکایی ها برای روابط ما مزاحمت ایجاد نکنند
طنز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ضد آخوند ـ #رادیو #شمرون
دوشنبه | ۲۰ خرداد | ۲۵۷۸

گذری در تاریخ | خسرو فروهر افشین نریمان | قسمت سیزدهم
June 09, 2019 02:06 PM PDT
itunes pic

 
داف نیوز | با افشین نریمان و آرتین پرتویان
June 08, 2019 04:55 PM PDT
itunes pic

..::شنیدن این برنامه را به هر ایرانی فهمیده ای توصیه میکنیم::..

Next Page